Një vështrim i shpejtë mbi Biofach

Vendi? Qendra e Panaireve Nuremberg
Kur? Panair i përvitshëm

 

Data dhe hapja

13 – 15 Shkurt 2024: 09:00 – 18:00
16 Shkurt 2024: 09:00 – 17:00

BIOFACH Dixhital

Një platforme dixhitale është në shërbim të të interesuarve lidhur me kompanitë që marrin pjesë dhe të gjitha produktet. Platforma “BIOFACH digital” ofron shërbimin përpara, gjatë dhe pas panairit. Kliko këtu për të hyrë në platformë: link

Kongresi ne Biofach

Çështjet kryesore që priten te trajtohen gjatë kongresit te Biofach

 

Ushqimi në të ardhmen: Ndikimi i rolit të gruas mbi sistemet e qëndrueshme të ushqimit.

Çështja dominiuese e të gjitha sesioneve këtë vit, lidhet me fuqine e transformimit të gruas.

Si çdo vit, partneri yne IFOAM – Organics International, dhe organizata mbeshtetëse German Federation of Organic Food Producers kanë zgjedhur një cështje e cila do të jetë në qendër të këtij kongresi ajo e lidhur me rolin e gruas. Në të gjitha sesionet do të cilësohet fuqia krijuese dhe transformuese e gruas mbi sektorin ushqimor si dhe roli i tyre ne të ardhem e qëndrueshme të sistemit të ushqimit.

 

Publikimi i konsultimit të ri me titull: “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrrollin e tyre”

 

Njoftim

Publikimi i konsultimit të ri me titull: “Për prodhimin biologjik, etiketimin e produkteve biologjike dhe kontrrollin e tyre”

Institucioni: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë parimet dhe rregullat për prodhimin biologjik, lidhur me certifikimin dhe përdorimin e treguesve që i referohen prodhimit biologjik në etiketim dhe reklama, dhe rregullat për kontrollin përveç sa parashikohet në legjislacionin në fuqi për ushqimin dhe kontrollet zyrtare për ushqimin dhe ushqimin për kafshë.

Lexo më shumë

Trajnim OT4D rreth standardit kozmetik natyral dhe organik NATRUE – 2023

 
Per te gjithe te interesuarit njoftojme nje mundesi per tu njohur me mire me standartet e lidhura me kozmetiken. Trajnimi per standartin NATRUE ofrohet me daten 27.11.2023 ora 9.45-11.30. Afatai per tu regjistruar online eshte deri me 24.11.2023, Ora 18.00 CET. Mbani parasysh se vetem personave te regjistruar do tu shperndahet ne email link-u nga ku mund te merrni pjese. Lutemi na kontaktoni per cdo pyetje apo ndihme.

Klikoni ketu per tu regjistruar

Lancimi i platformës Organik

Shoqata Shqiptare e Marketingut lancoi sot platformen Organik ne ambientet e Ministrise se Bujqesise dhe Zhvillimit Rural

Kjo platforme ka informacione te ndryshme si: legjislacionin organik shqiptardhe te huaj, informacion mbi trupat e certifikimit organik per prodhuesit qe synojne tregun vendas dhe per ata qe eksportojne, ka studime mbi tregjet dhe bujqesine organike, informacione mbi mbeshtetjen financiare nga organizatat dhe institucionet per bujqesine organike, informacione mbi trajnimet dhe aktivitetet ne fushen organike etj…
Platforma Organik synon t’ju vije ne ndihme eksportuesve, fermereve, importuesve, organizatave apo institucioneve qe operojne ne bujqesine organike duke ju dhene informacione sa me te pasur.

Linku Organik

Bashke me te gjithe aktoret synojme te zhvillojme dhe te cojme perpara bujqesine organike ne Shqiperi! 😀🤩🌱🥗🌾

Rregullorja e re organike e BE-së: Ndryshimet kryesore për grupet e prodhuesve organikë

Rregullorja e re organike e BE-së: Ndryshimet kryesore për grupet e prodhuesve organikë

Ne kuader te projektit OT4D, Shoqata Shqiptare e Marketingut ju fton te merrni pjese ne nje sesion online informativ lidhur me versionin final te guides per grupet e prodhimit organik, ne kontekstin e rregullores se re organike te BE. Ky sesion organizohet nga IFOAM Organics International dhe FiBL me date 13 korrik, ora 15.00-17.30.
 
Lutem ta ndani dhe me aktore te tjere te sektorit organik qe mund te kene interes te marrin njohuri per kete ceshtje.
 
Sjellim ne vemendjen tuaj, ne rast interesi per pjesemarrje, rregjistrimin ne link-un poshte:
 
Webinar – Rregullorja e re organike e BE-së: Ndryshimet kryesore për grupet e prodhuesve organikë

 

Depozitimi i karbonit në tokë nën menaxhim organik të certifikuar në Shqipëri në kuadër të projekteve organike të financuara nga SECO

Depozitimi i karbonit në tokë nën menaxhim organik të certifikuar në Shqipëri në kuadër të projekteve organike të financuara nga SECO

Adrian Mueller, Markus Steffens, Thomas Bernet, Toralf Richter, Tobias Eisenring (FiBL Switzerland)

 

Depozitimi i karbonit në tokë është një tregues për performancën zbutëse të ndryshimeve klimatike në menaxhimin e tokës bujqësore. Tashmë në programin e financuar nga SECO ‘Tregtia me Vlerë të Lartë të Shtuar nga Sektori Bujqësisë Organike dhe Sektori i Përpunimit të Qumështit në Ukrainë (Quality FOOD Trade Program)’, i cili filloi në vitin 2020, depozitimi i karbonit në tokës është zgjedhur si një tregues ndikimi. E njëjta gjë vlen edhe për projektin Organic Trade for Development (OT4D), i financuar nga SECO, i cili filloi në shtator 2019.

Arsyeja pas kësaj është se ka prova që bujqësia organike depoziton mesatarisht më shumë karbon në tokë sesa bujqësia konvencionale. Në vijim, ne paraqesim një vlerësim të përafërt të këtij treguesi në këto projekte, për të kuptuar ndikimin e zhvillimit të mëparshëm të bujqësisë organike në periudhën 2011-2021 dhe për të pasur një metodë për të vlerësuar progresin në fund të vitit. Programi i ri si dhe një bazë në 2020.

Metodologjia

Bazuar në statistikat e tokës bujqësore organike të certifikuar dhe një formulë të përafërt, FiBL llogariti efektin neto të depozitimit të karbonit në tokë nën menaxhimin organik të certifikuar për periudhën nga 2011 deri në 2021. Duke pasur parasysh fokusin në prodhimin e bimëve në këto zona dhe për zonat e mëdha në fjalë, FiBL sugjeron të përdoret një vlerë mesatare e depozitimit të karbonit në tokës nga literatura për të marrë një pamje bruto mbi potencialin e depozitimit pa shkaktuar kosto të mëdha matjeje. Kjo vlerë është marrë nga një meta-analizë e vitit 2012 që mbulon kryesisht zonat e buta, duke qenë kështu në masë të madhe adekuate për situatën klimatike në rajonin e projektit.

Vlera e zgjedhur është vlerësimi më konservator që i referohet sistemeve të mbyllura, pra raportimi i performancës së depozitimit pa rrezikun e marrjes së kampioneve të karbonit në tokat jashtë kufijve të projektit. Llogaritjet janë konservatore edhe në aspekte të tjera, pasi ato supozojnë një normë rikonvertimi prej 10% në çdo vit, e fshehur në zonat organike neto të raportuara, e llogaritur duke korrigjuar potencialin e depozitimit në rënie me 10%. Për më tepër, reduktimet në sipërfaqet e kultivuara organike që mund të vërehen në disa vite në të tre vendet supozohet se i referohen proporcionalisht zonave që janë konvertuar gjatë gjithë kohës që nga viti 2011. Kështu, këto humbje llogariten duke reduktuar performancën totale të sekuestrimit deri në vitin para vitit ku zvogëlimi i sipërfaqes është vërejtur nga një ulje përkatëse e performancës së depozitimit në përpjesëtim me këto sipërfaqe.

Sipas Gattinger et al 2012, shkalla e depozitimit të karbonit në tokë për sistemet me zero inpute neto është 0.27 tC/ha/vit. Përkufizimi i një sistemi me zero inpute neto është nëpërmjet një pragu të inputeve të raportuara të azotit që korrespondon me plehun organik prej jo më shumë se 1 Njësi Evropiane të Blegtorisë për hektar (për shpjegim të mëtejshëm, shih Gattinger et al. 2012, Methods Part). Për krahasim, ne raportojmë gjithashtu vlerën e literaturës për të gjitha sistemet e vëzhguara, d.m.th. duke përfshirë ato që varen nga inputet e jashtme të lëndëve ushqyese: kjo vlerë është 0.45tC/ha/v dhe kështu rreth 70% më e lartë se vlera për sistemet me zero inpute neto (Gattinger et al. 2012).

Vlera prej 0,27tC/ha/vit korrespondon me 0,99 tCO2e/ha/vit. Depozitimi i karbonit në tokë tregon një dinamikë ngopjeje, d.m.th., shkalla e sekuestrimit zvogëlohet me kalimin e viteve dhe i afrohet zeros pas disa dekadash, kur arrihet një nivel i ri i përqendrimit të karbonit në tokë me ekuilibër më të lartë. Pra, supozohet se shkalla e depozitimit të 1tCO2e/ha/y zbatohet në vitin e parë dhe zvogëlohet në mënyrë lineare në 0tCO2e/ha/y gjatë 30 viteve (shih Figurën 1). Kjo shifër tregon se sa e madhe është shkalla e depozitimit pas T viteve dhe ilustron depozitimin total të kryer në një hektar pas T viteve, që korrespondon me sipërfaqen blu.

Figura 1: Norma e sekuestrimit me kalimin e kohës

 

Formula 1: Norma e sekuestrimit pas T vitesh:

1tCO2e/ha/y*(30-T)/30.

 

Formula 2: Depozitimi kumulativ në 1 ha pas viteve T:

1tCO2e/ha*(30-T/2)/30*T.

 

Llogaritja

Bazuar në statistikat e zonës, nuk është e qartë se kur zonat e humbura në Shqipëri (2017 dhe 2019)kanë qenë nën menaxhim organik (shih skedarin Excel për hektarët e këtyre sipërfaqeve). Kështu, FiBL supozon se karboni i akumuluar deri në vitin përkatës para humbjes së kësaj zone humbet në raport të këtyre sipërfaqeve të humbura në raport me sipërfaqet totale. Shihni gjithashtu skedarin Excel për sipërfaqet totale të humbura dhe sipërfaqet totale të konvertuara në prodhim organik deri në vitet e mëparshme. Këta skedarë Excel më pas shfaqin gjithashtu pjesët përkatëse të zonës dhe llogaritjet për të nxjerrë totalin e depozitimit kumulativ të karbonit duke llogaritur këto reduktime të sipërfaqes në mënyrën e përshkruar më sipër.

 

Konkluzione

Në Shqipëri, ndërmjet viteve 2011 dhe 2021, sipërfaqja organike e certifikuar u rrit nga 448 ha në 1’094 ha. Kjo korrespondon me një rritje neto prej 646 ha brenda 11 viteve. Ndërmjet viteve 2011 dhe 2021, pati një rritje pothuajse 2.5-fish të sipërfaqeve të kultivuara organike. Efekti neto i depozitimit të karbonit në tokë i kësaj ka qenë rreth 2200 ton ekuivalente të CO2. Për ilustrim, kjo mund të kompensojë për rreth 0.04% të emetimeve të gazrave serrë nga bujqësia në Shqipëri ose për emetimet e rreth 5200 fluturimeve nga Zyrihu në Tiranë dhe kthim për 1 person, ose rreth 1.200 fluturime të tilla drejt Nju Jorkut dhe kthim.

 

Shkarkoni materialin me të dhënat statistikore (anglisht)

 

Biodiversiteti

Zhdukja e biodiversitetit është një kërcënim i madh për të ardhmen e ushqimit, mjeteve të jetesës, shëndetit dhe mjedisit. Bujqësia organike dhe praktikat e tjera bujqësore miqësore me biodiversitetin mund ta kundërshtojnë këtë skenar, një fakt për të cilin po ndërgjegjësojmë politikëbërësit në të gjitha nivelet.

Sfida

Biodiversiteti është thelbësor për ruajtjen e sistemeve tona ushqimore. Megjithatë, dekadat e përdorimit intensiv të tokës ka reduktuar habitatet dhe strehët e sigurta për kafshët e egra. Bujqësia e paqëndrueshme është zgjeruar në ekosisteme të ndjeshme dhe ka pasur një efekt të dëmshëm në kafshë të egra dhe ruajtjen e karbonit. 

Humbja e habitatit tani është identifikuar si kërcënimi kryesor për 85 – 90% të të gjitha specieve të përshkruara nga IUCN si “të kërcënuara” ose “të rrezikuara”. Është arsyeja më e zakonshme e regjistruar për zhdukjen e specieve gjatë 20 viteve të fundit. Kriza klimatike dhe rritja e popullsisë në mbarë botën e përkeqësojnë më tej këtë problem.

A e dini se?

  • “Aktualisht, degradimi i tokës ka ulur produktivitetin në 23 për qind të zonës tokësore globale. Midis 235 miliardë dhe 577 miliardë dollarë prodhimi vjetor i të korrave globale është në rrezik si rezultat i humbjes së pjalmuesve.
  • Me industrializimin e prodhimit dhe rritjen e adoptimit të sistemeve monokulturore, bujqësia moderne ka çuar në një rënie të madhe të biodiversitetit bujqësor duke nxitur kështu erozionin gjenetik në të mbjellat dhe blegtorinë.
  • Provat shkencore të mbledhura në dekadën e fundit tregojnë qartë se toka e kultivuar në mënyrë organike ka mesatarisht 30 për qind më shumë specie sesa zonat e kultivuara në mënyrë konvencionale. Kjo është kryesisht për shkak se bujqësia organike shmang përdorimin e inputeve sintetike dhe zbaton një rotacion më të larmishëm të të korrave.

Bujqësia organike mund të ndihmojë në mbështetjen e biodiversitetit duke:

  • Sigurimi i ushqimit dhe strehimit për speciet e egra që gjenden në ferma duke rritur kështu numrin dhe shumëllojshmërinë e tyre.
  • Mbështetja e niveleve të larta të agrobiodiversitetit dhe mbajtja e tokave dhe faunës së tokës të shëndetshme, si krimbat e tokës.
  • Reduktimi i rrezikut të ndotjes së ujit dhe mbajtja e shërbimeve të pjalmimit.
  • Është thelbësore që të kalojmë në sisteme ushqimore që ruajnë dhe nxisin biodiversitetin, si dhe shërbimet e ekosistemit, pasi ato kontribuojnë në masë të madhe në mirëqenien njerëzore dhe mbështesin disa aktivitete ekonomike.

• Mësoni se si ne punojmë në rritjen e ndërgjegjësimit për nevojën për të mbrojtur dhe përmirësuar biodiversitetin duke përdorur teknika të qëndrueshme bujqësore, ndërkohë që avokon për zgjidhje dhe politika reale që ndihmojnë në arritjen e Axhendës 2030

Takimi i I-rë i Komitetit Monitorues të Programit IPARD-III

Takimi i I-rë i Komitetit Monitorues të Programit IPARD-III, u zhvillua në ambientet e Il Paese në parkun e Pezës.
Fjala përshëndetëse dhe hapja e takimit u bë nga znj. Frida Krifca, Ministër i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural.
Fjalë përshëndetëse pati dhe nga Z. Frank Bollen, DG- AGRI Komisioni Evropian dhe Z. Andrea Vera, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri.
Më pas u bë prezantimi i anëtarëve pjesëmarrës të komitetit dhe miratimi i agjendës për programin IPARD III 2023-2027.

U dha informacion mbi statusin e marrjes se besimit për detyrat e zbatimit te buxhetit dhe per
masat e reja në Programin IPARD III, Planin Vjetor të Asistencës Teknike dhe mbi masat e reja të Programit IPARD III.

U bë miratimi i rregullave te procedurave te Komitetit te Monitorimit, Planit të Vlerësimit, Planit të Aktiviteteve.

Takimi u mbyll me propozime për takimin pasardhës për Komitetin e Monitorimit IPARD mbi një datë të re indikative.

 

Siguria e Ushqimit dhe Ushqyerjes

Vitet e fundit, uria ka qenë sërish në rritje. Numri absolut i njerëzve të kequshqyer, pra atyre që përballen me privim kronik të ushqimit, është rritur në afro 821 milionë në vitin 2018, nga rreth 804 milionë në vitin 2016. Kjo shifër përfaqëson pothuajse 11% të popullsisë globale.
Edhe pse mund të duket si një paradoks, pasiguria ushqimore (qasja jo e besueshme në ushqim) mund të kontribuojë gjithashtu në mbipeshën dhe obezitetin. Ushqimet e shëndetshme dhe të freskëta shpesh mund të jenë të shtrenjta. Përveç kësaj, shumë nga fermerët që kultivojnë ushqimin tonë janë vetë të pasigurt.

A e dini se?
Krizat e çmimeve të ushqimeve në fillim të shekullit patën ndikime shkatërruese mbi njerëzit më të varfër të botës, duke thelluar varfërinë e tyre dhe duke dëmtuar seriozisht të drejtën e tyre për ushqim. Fermerët e vegjël dhe gratë (60% e njerëzve të uritur kronik në botë në 2009), u prekën në mënyrë disproporcionale.
“Afrika mbetet kontinenti me prevalencën më të lartë të kequshqyerjes (PoU), duke prekur pothuajse 21 për qind të popullsisë (më shumë se 256 milionë njerëz).
Siguria botërore e ushqimit është gjithnjë e më shumë në rrezik për shkak të ndikimit të krizës klimatike në prodhimin e ushqimit, duke përfshirë blegtorinë dhe peshkimin.

Duhet të bëhet një zhvendosje drejt bujqësisë dhe sistemeve ushqimore të qëndrueshme, të ndjeshme ndaj ushqimit, nëse duam të ofrojmë ushqim të sigurt dhe me cilësi të lartë për të gjithë, mbrojtje mjedisore dhe barazi sociale.

Fushata ProBio bashkë me fermerët dhe prodhuesit organikë shqiptarë synojnë synojnë ndërgjegjësimin e konsumatorëve dhe palëve të tjera për benefitet e bujqësisë organike.
Ne duam që si fermerët e prodhuesit ashtu dhe konsumatorët, organizatat apo institucionet e ndryshme në vendin tonë të kuptojnë se bujqësia organike sjell një qëndrueshmëri, siguri ushqimore dhe mbron mjedisin ku ne jetojmë.

Bujqësia organike mund të ndihmojë në arritjen e sigurisë ushqimore dhe ushqimore duke:

Përmirësimi i rendimenteve tradicionale bujqësore pa i detyruar prodhuesit të varen nga inputet sintetike, kështu që prodhimet për sipërfaqe të tokës margjinale rriten dhe stabilizohen falë rezistencës më të lartë.

Sigurimi i qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike, ruajtja e shërbimeve të ekosistemit dhe biodiversitetit janë thelbësore për ushqimin dhe bujqësinë.

Zbutja e varfërisë duke reduktuar borxhin, për shembull nga blerja e inputeve të shtrenjta sintetike dhe rritja e kthimit nga puna e investuar.

Artikullin e plotë në gjuhën angleze mund ta gjeni në IFOAM Organics International

Add to cart